white-golf-ball_300px

spoke too soon, this white golf ball is larger

a giant white golf ball image